Den Norske Skolen i Rojales - Ciudad Quesada

INNTAKSREGLEMENT

 

1. Den Norske Skolen i Rojales er godkjent for 140 elever i grunnskolen og 75 elever på videregående trinn. Den er åpen for alle som fyller vilkår for inntak i tilsvarende norsk offentlig skole, under forutsetning av at eleven har norsk pass, ihht Friskolelova § 3-1.

2. For å bli tatt opp som elev ved skolen kreves det at elev/foresatte betaler innmeldingsavgift som tilsvarer skolepenger for 2 måneder. Avgiften betales ved tildeling av skoleplass. Innmeldingsavgiften regnes som en bekreftelse på mottatt skoleplass, og avregnes mot siste 2 måneder eleven er ved skolen. Slutter eleven tidligere enn det som går fram av kontrakten betales ikke avgiften tilbake. Det forutsettes at søknadsskjema og inntakskontrakt er fullstendig utfylt.


3.
Hovedopptak av elever i grunnskolen starter 1.februar. Elever tas inn fortløpende så lenge det er ledige plasser. Ved opptak blir det, i tillegg til øvrige punkter i inntaksreglementet, tatt hensyn til når søknad er mottatt og elevfordeling mellom klassetrinnene.

4. Helårselever prioriteres foran korttidselever. Siste oppstartdato for helårselever i grunnskolen er 30.09. Hvis det er ledige plasser kan et begrenset antall korttidselever tas inn for minimum 1 mnd, knyttet opp til telletidspunkt. Ved lavt elevtall kan det gjøres unntak fra tilstedeværelse ved telletidspunkt (1.okt grunn- og vg skole, 1.april vg skole). Korttidselever som er til stede på telletidspunkt prioriteres før korttidselever utenfor telletidspunkt. Det tas hensyn til klassestørrelse og elevsammensetning. Korttidselever betaler høyere skolepenger enn helårselever de første 3 mnd.

5. Under forutsetning av at skolepengene er betalt, har elever som allerede går ved skolen fortrinnsrett. Disse har bindende påmeldingsfrist i løpet av januar.

6. Prioritet ved opptak utover det som framgår av andre punkter:
a) Barn til ansatte ved skolen
b) Barn som har søsken ved skolen.
c) Barn av tilsatte i sjømannskirken
d) Barn som kan dokumentere helsemessige grunner til at de bør få skoleplass.
e) Barn som tidligere har vært elever ved skolen.

7. Tillegg for videregående skole:
a) Prioritet med utgangspunkt i poengsum
b) Norske videregående skoler i utlandet kan ikke ta inn voksne, ihht Friskolelova § 3-1. 
c) Søkere må bekrefte at de er rettighetselever, ihht Friskolelova § 3-1.

8. Avslag på inntak er et enkeltvedtak og kan, i følge Forvaltningsloven § 2, ankes til Kunnskapsdepartementet. 
 

9. Angrerett ved aksept av skoleplass gjelder i 14 dager fra søker inngår bindende avtale med skolen. Lenke til angrerettskjema legges ved e-posten med tilbud om skoleplass. Dersom eleven bruker angreretten innen fristen, betaler skolen tilbake eventuelle innbetalinger.

 

Vedtatt 31.05.2019